Skövdebostäder och vinsten

Affärsmässighet, vinster och kommunalt ägande. Hur går allt detta ihop? Frågor om vår vinst och utdelningen till våra ägare får vi ofta på olika håll. Här kan du läsa lite om vilka lagar vi har att förhålla oss till och vilka beslut våra ägare har tagit kring användningen av eventuell vinst.

Skövdebostäder är ett kommunägt allmännyttigt bostadsbolag. Det innebär att bolaget lyder under såväl aktiebolagslagen som Allbolagen. Allbolagen trädde i kraft 2011 och kan ses som en koppling mellan aktiebolagslagen och det uppdrag som kommunalt allmännyttigt bostadsbolag har. Så här sammanfattar Sveriges allmännytta lagen ”Enligt lagen ska bolagen i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar. Verksamheten ska samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer.” Allbolagen är ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Kravet på affärsmässighet är för att undvika en snedvridning av konkurrensen med privata hyresvärdar.

Affärsmässiga principer innebär att bostadsbolagen alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för företaget, utifrån de begränsningar och förutsättningar som ligger i att de ska vara långsiktiga, seriösa fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller.

För att vara en långsiktig fastighetsägare som kan underhålla sina fastigheter väl och tillhandahålla god service krävs ansvarsfull hantering av ekonomin, därför är det nödvändigt att ha en vinst. Vinsten kan också täcka eventuella oväntade kostnader. Med ett överskott i den löpande verksamheten skapar vi oss handlingsfrihet att ta beslut när det är strategiskt rätt. Det kan handla om oplanerade underhållsåtgärder, nyanställningar, systembyte eller investering i en ny maskin. Skövdebostäder har alltid varit ett välskött och ekonomiskt starkt bolag, tack vare bra beslut och driven ledning.

Vinsten går tillbaka in i bolaget genom nyproduktion, reinvesteringar och hög servicenivå

Skövdebostäder har de senaste 10 åren investerat 1,7 miljarder i nyproduktion och byggt drygt 1 000 lägenheter och håller på med ytterligare 250 lägenheter som står klara till 2024. På detta sätt bidrar Skövdebostäder till Skövdes utveckling och möjlighet att växa. En kommun som växer kan ge bättre service och utbud till sina invånare.

Förutom detta har bolaget reinvesterat omkring 600 miljoner kronor i befintliga fastigheter. Årligen underhåller vi också bolagets fastigheter så att de håller god standard och fungerar bra som hem åt de tusentals hyresgäster som Skövdebostäder har.

Tack vare en stark och stabil ekonomi har Skövdebostäder sedan 1943 klarat att hålla byggtakt, renoveringar och hög servicenivå även när samhället gått igenom kriser som lågkonjunkturer och pandemier.

Utdelning till kommunen

I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns bestämmelser om begränsning av värdeöverföringar. Begränsningen innebär att ett allmännyttigt bostadsbolags värdeöverföringar, exempelvis vinstutdelning och överföring av koncernbidrag, inte får överstiga ett visst belopp. 2019 beslutade Skövde kommunfullmäktige (KF § 16/19) att utdelning från AB Skövdebostäder skall lämnas enligt begränsningsregeln i 3 § lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Högsta belopp för värdeöverföringar = tillskjutet kapital x (genomsnittlig statslåneränta + 1 procentenhet), dock högst hälften av bolagets resultat. 2021 motsvarade det 84 680 kronor.

Utöver detta förväntas AB Skövdebostäder årligen under överskådlig tid ge utdelning om 10-20 procent av bolagets årliga resultat förutsatt att överskottet medger detta, vilket 2021 var 15 miljoner kronor. Med det årliga resultatet menas här resultatet efter finansiella poster. Denna utdelning sker med hänvisning till 5 § p 1 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och finansierar kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som skall främja integration och social sammanhållning eller åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för. Utdelningen sker till moderbolaget Skövde Stadshus AB som därefter lämnar utdelningen vidare till Skövde kommun.

Tillbaka till artikelarkiv

Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content